• Tel.: 048 472 42 22
  • Email office@akpp.sk

Blog

Najdôležitejšie zmeny v zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Dňa 1. júla 2016 vstúpila do účinnosti trojica nových procesných kódexov, cieľom ktorých je predovšetkým zlepšenie vymožiteľnosti práva, skvalitnenie súdnych rozhodnutí a zabezpečenie spravodlivej ochrany práv prostredníctvom nových procesných inštitútov, ktoré majú zvýšiť hospodárnosť a zlepšiť efektívnosť a rýchlosť občianskoprávneho konania.

Občiansky súdny poriadok teda po viac ako štyroch desaťročiach a viac ako osemdesiatich novelách nahrádza moderný Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

Ak Vás táto nová trilógia z dielne Národnej rady Slovenskej republiky nezaujala natoľko, aby ste po nej siahli, poďme si aspoň predstaviť niektoré najdôležitejšie zmeny, dnes v zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len ako „CSP“).

Ako už samotný názov napovedá, nový CSP upravuje konania, v ktorých vystupujú dve v záujme na výsledku sporu kontradiktórne protistrany – strana žalobcu a strana žalovaného so spoločným označením – strany sporu.

Významnou novinkou je zavedenie tzv. predbežného prejednania sporu, ktoré súd nariadi pred prvým pojednávaním za účelom preskúmania procesných podmienok a prípadného prijatia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Dôležité je, že súd sa pokúsi o zmier, resp. odporučí mediáciu. Ak bude tento pokus neúspešný, súd uloží stranám povinnosti súvisiace s prípravou pojednávania, a informuje ich o tom, ktoré zo skutočností sú sporné alebo naopak nesporné a ktoré dôkazy vykoná a ktoré nie. Treba mať na pamäti, že ak sa strana predbežného prejednania bez vážneho dôvodu nezúčastní, hoci bola riadne a včas predvolaná, následkom môže byť rozsudok pre zmeškanie.

Zmeny nastali aj v tzv. kauzálnej príslušnosti súdov, ktorá určuje ich príslušnosť z hľadiska druhu prejednávanej veci. Tak napríklad v oblasti sporov z priemyselného vlastníctva je podľa novej právnej úpravy kauzálne príslušný výlučne Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorého územným obvodom je územie celej Slovenskej republiky. V prípade odvolania proti rozhodnutiu Okresného súdu Banská Bystrica, vo veci sporu z priemyselného vlastníctva je potom príslušný Krajský súd v Banskej Bystrici. Rovnako tak sú tieto súdy príslušné aj vtedy ak má spor z priemyselného vlastníctva súčasne povahu sporu z nekalého súťažného konania alebo autorskoprávneho sporu.

Ak ste fyzickou osobou nepodnikateľom, týka sa Vás ďalšia nová zmena, ktorá doteraz platila len pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov. Ide o zavedenie tzv. prísnej fikcie doručenia v spojení s princípom prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch, ktorým je v prípade fyzických osôb Register obyvateľov SR. Ak sa písomnosť nepodarí doručiť na adresu evidovanú v tomto registri, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu, ktorý ďalšiu adresu na doručenie zisťovať nemusí. Jedinou výnimkou je zistenie skutočného pobytu žalovaného pre doručovanie žaloby a platobného rozkazu. Vzhľadom na túto zodpovednosť je preto vhodné vždy ohlásiť aktuálnu adresu trvalého pobytu, príp. využiť ďalší nový inštitút, ktorým je doručovanie písomností do elektronickej schránky, teda na e-mail. Ak písomnosť nemožno doručiť na pojednávaní, alebo na inom úkone súdu a nejde o doručenie písomnosti do vlastným rúk, môže ju súd na žiadosť strany doručiť na elektronickú adresu.

Ďalšie nóvum CSP spočíva v tzv. sudcovskej a zákonnej koncentrácii konania. Dôvodom je zabrániť takému konaniu strán, keď v dôsledku účelového predkladania dôkazov súd síce konal, no pre účelové obštrukcie strán a chýbajúcu koncentráciu dokazovania vykonával množstvo pojednávaní, opakovane nariaďoval znalecké dokazovanie a pod. Nová právna úprava kladie dôraz na aktivitu sporových strán, pričom tieto sú povinné okrem iného predložiť dôkazy a rozhodné skutočnosti v zákonných alebo súdom určených lehotách. Na neskôr navrhnuté alebo predložené dôkazy súd nemusí prihliadať.

V súvislosti s aktivitou, resp. pasivitou procesných strán bol doteraz známy len rozsudok pre zmeškanie voči žalovanému. Podľa CSP však môže súd vydať rovnaký rozsudok aj voči žalobcovi, v dôsledku čoho dôjde k zamietnutiu žaloby, ktorú až na určité výnimky nemožno podať znova.

S cieľom zabrániť predlžovaniu konania zakotvil CSP vo svojich ustanoveniach možnosť súdu uložiť pokutu za bezdôvodné podanie námietky zaujatosti sudcu. Advokátovi môže súd rovnako uložiť pokutu aj za podanie neodôvodneného alebo neprípustného dovolania.

Ak Vám súd uloží povinnosť na zaplatenie vo forme platobného rozkazu s ktorým nesúhlasíte a chystáte sa podať odpor, ten musí byť podľa novej právnej úpravy aj vecne odôvodnený. V opačnom prípade súd uznesením odpor odmietne. Nepostačuje teda už len jednoduché konštatovanie, že podávate odpor proti platobnému rozkazu.

Zmeny sa dotkli aj predbežného opatrenia, ktoré je v CSP nahradené neodkladným a zabezpečovacím opatrením. Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená, no možno ho nariadiť iba za predpokladu, že sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením. Zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť záložné právo na veciach, právach alebo na iných majetkových hodnotách dlžníka na zabezpečenie peňažnej pohľadávky veriteľa, ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

V prípade, že v spore ťaháte za kratší koniec, teda ste podľa CSP tzv. slabšou stranou sporu (zamestnanec, spotrebiteľ, účastník antidiskriminačného sporu) budete súdom poučovaný nad rámec všeobecnej poučovacej povinnosti a súd bude môcť vykonať aj dôkazy, ktoré ste Vy, alebo protistrana nenavrhli. Z hľadiska procesného zastúpenia sa spotrebiteľ môže nechať zastúpiť spotrebiteľským združením, zamestnanec odborovou organizáciou a účastník antidiskriminačného sporu Slovenským národným strediskom pre ľudské práva.

Toto boli niektoré, hoci zďaleka nie všetky dôležité zmeny, ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 zaviedol do nášho občianskeho súdneho konania nový Civilný sporový poriadok s cieľom zefektívniť, urýchliť a zhospodárniť spravodlivú ochranu práv a právom chránených záujmov všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Autor tohto článku verí, že pri správnej interpretácii jeho ustanovení a ich odbornej aplikácii v praxi tomu tak aj skutočne bude.

 

 

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov