• Tel.: 048 472 42 22
 • Email office@akpp.sk

Blog

Nároky objednávateľa zájazdu na vrátenie ceny zájazdu voči cestovnej kancelárii

To, či sa Vaša dovolenka nezmení na nepríjemnú skúsenosť, závisí aj od toho, či poznáte svoje práva. Zmluva o obstaraní zájazdu, ktorú podpisujete s cestovnou kanceláriou a katalóg cestovnej kancelárie si vždy pozorne preštudujte.

Zmluvou o obstaraní zájazdu upravenou v ustanovení § 741a a nasl. Občianskeho zákonníka v súlade s obsahom smernice Rady Európskej únie č. 90/314 EEC sa obstarávateľ (cestovná kancelária) zaväzuje objednávateľovi obstarať vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (zájazd) za dohodnutú cenu, ktorú sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť.

Zmluva o obstaraní zájazdu musí byť písomná a obsahovať základné údaje o Vašej dovolenke. Okrem označenia zmluvných strán, vymedzuje charakteristiku i termín začatia a skončenia zájazdu. Musia v nej byť uvedené všetky poskytované služby, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu a tiež miesto a čas ich trvania. Takéto vymedzenie zájazdu môže byť nahradené odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu len vtedy, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi.

Pamätajte totiž na že katalóg cestovnej kancelárie predstavuje neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstaraní zájazdu.

Ďalšie povinné náležitosti Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktoré by ste si mali pozorne naštudovať, predovšetkým tie týkajúce sa cien, lehôt na uplatňovanie si nárokov, výšky zmluvných pokút, ubytovania, dopravy, stravovania a podobne sú uvedené v ustanovení § 741b Občianskeho zákonníka.

Ak ste sa dôkladne oboznámili s jednotlivými náležitosťami Zmluvy o obstarní zájazdu a zároveň zodpovedajú všetkým Vašim požiadavkám na zájazd, ste na najlepšej ceste ako dosiahnuť úspešné uplatnenie si svojich nárokov v prípade nepríjemností vyskytnutých sa na dovolenke v dôsledku porušenia povinností cestovnej kancelárie.

Čo teda robiť

 • ak Vám nebolo poskytnuté ubytovanie v kategórii, ktorá bola deklarovaná v katalógu cestovnej kancelárie?
 • Ak ste si objednali izbu s výhľadom na more, ale Vášmu výhľadu z izby na more prekážala strecha vedľajšej budovy?
 • Ak Vám nemožno poskytnúť ubytovanie, pretože objednaný hotel je plne obsadený?
 • Ak je Vám poskytnutý iný hotel na úplne inom mieste, hoci aj rovnakej alebo vyššej kvality?
 • Ak cestujete ako rodina s dvoma deťmi a nie ste ubytovaní v izbe takých rozmerov, že je tam reálne možné pridať dohodnutú a zvlášť zaplatenú prístelku a detskú postieľku súčasne?
 • Ak po príchode na miesto pobytu, izba v ktorej ste ubytovaný nemá kúpeľňu s vaňou, ktorá mala byť štandardnou súčasťou vybavenia podľa údajov uvedených v katalógu cestovnej kancelárie?
 • Ak klimatizácia, ktorá mala byť súčasťou zariadenia izby nefunguje vôbec, resp. nekvalitne?
 • Ak nebolo zabezpečené bezplatné používanie osušiek na pláži, či dodanie lehátok a matracov na hotelovej pláži, hoci tak bolo v katalógu deklarované?

V prípade ak Vám cestovná kancelária nie je schopná zabezpečiť ubytovanie, ktoré ste si objednali a ku ktorému sa cestovná kancelária zmluvou zaviazala, prípadne poskytnúť inú objednanú službu riadne a včas, je povinná predovšetkým odstrániť prekážky, ktoré bránia splneniu jej zmluvných povinnosti, a teda musí bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

Ak cestovná kancelária môže pri pokračovaní zájazdu zabezpečiť určité služby iba prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, prípadne služby deklarované v katalógu cestovnej kancelárie, je povinná vrátiť Vám rozdiel ceny medzi ponúkanými, teda zmluvne dohodnutými službami a skutočne poskytnutými službami.

Ste oprávnený neprijať služby nižšej kvality než tie, ktoré ste si objednali v Zmluve?

Áno, je výhradne na rozhodnutí Vás ako objednávateľa zájazdu, či služby nižšej kvality než ste si v Zmluve objednali prijmete alebo nie.

Ak ich neprijmete, máte právo odstúpiť od Zmluvy a cestovná kancelária je povinná bezodkladne vrátiť Vám rozdiel ceny zájazdu.

Súdy interpretujú uvedenú bezodkladnú povinnosť tak, že nakoľko je objednávateľ v zahraničí, je cestovná kancelária povinná tak urobiť okamžite po návrate zo zájazdu.

V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť dopravu späť, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

V prípade ak sa vrátite domov na vlastné náklady, uplatnite si u cestovnej kancelárie aj tieto Vaše výdavky.

Ako, kde a dokedy je možné si uplatniť nárok na náhradu škodu spôsobenú v dôsledku porušenia dojednaných zmluvných povinností cestovnou kanceláriou?

Za porušenie zmluvných záväzkov zodpovedá cestovná kancelária bez ohľadu na to, či tieto záväzky plní sama alebo prostredníctvom iného dodávateľa.

Právo na odstránenie chybne poskytnutej služby ste si povinný uplatniť bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie, o čom je potrebné urobiť písomný záznam (tzv. Reklamačný protokol). V prípadnom súdnom spore vždy platí, že navrhovateľ v konaní musí preukázať a podložiť svoje tvrdenia dôkazmi, preto okrem Reklamačného protokolu, môžu byť ako dôkazy použité i vyhotovené fotografie preukazujúce skutočný stav, výpovede svedkov – iných účastníkov zájazdu a pod.

Vo všeobecnosti platí, že objednávateľ má právo na odstránenie vady, ak je to možné. Toto odstránenie musí byť zabezpečené priamo na mieste v ubytovacom zariadení.

V prípade, ak vady nie je možné odstrániť, treba si uchovať vyhotovený reklamačný záznam, ktorý následne predložíte pri uplatnení si nárokov priamo v cestovnej kancelárii. Potrebné je pamätať na písomné uplatnenie práva v trojmesačnej prekluzívnej lehote počítanej od skončenia zájazdu alebo odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť v prípade, ak sa neuskutočnil.

Toto právo je možné uplatniť aj v sprostredkovateľskej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre, ktoré sprostredkovali uzatvorenie zmluvy.

V prípade, ak cestovná kancelária neuzná Váš nárok, máte možno obrátiť sa na súd v trojročnej premlčacej lehote.

Zhrnutie

Je povinnosťou cestovnej kancelárie poskytovať pravdivé informácie o ponúkaných službách – zájazdoch a tiež pravdivo informovať svojich predajcov zájazdov, tak aby objednávatelia mali dostatočnú a reálnu predstavu o službách, ktoré si objednali a zaplatili.

Tieto informácie získava objednávateľ taktiež z katalógu cestovnej kancelárie. Podľa nášho právneho názoru potvrdeného súdnou praxou nemožno zo strany cestovnej kancelárie úspešne argumentovať, že ide o nesprávny výber objednávateľov, ak poskytnuté služby nezodpovedajú svojou úrovňou deklarovaným službám tak, ako je uvedené v katalógu cestovnej kancelárie, prípadne v samotnej Zmluve o obstaraní zájazdu.

Napr. v prípade, že si vyberiete určitú izbu z katalógu, pričom si priplatíte za prístelku a detskú postieľku a namieste zistíte, že do vami vybranej izby sa prístelka s postieľkou nezmestia, rozhodne neobstojí argument cestovnej kancelárie o vašom nesprávnom výbere.

V takomto prípade cestovná kancelária nepochybne porušila svoje povinnosti, a to upozorniť na skutočnú výmeru izby a z toho vyplývajúce priestorové možnosti doloženia ďalšieho zaplateného nábytku an spanie. Objednávatelia majú plné právo uplatniť si svoje nároky, nakoľko na základe údajov uvedených v Zmluve či katalógu CK nadobudli dôvodne iné predstavy o objednaných službách než sú im skutočne poskytnuté.

Použité zdroje:

 • Rozsudok Okresného súdu Nitra č. k. 9C/157/2008 zo dňa 19. novembra 2009 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Nitre č. k. 7Co/31/2011 zo dňa 30. júna 2011
 • Rozsudok Okresného súdu Bratislava I č. k. 17C/160/2008 zo dňa 29. apríla 2009 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č. k. 4Co/307/2009 zo dňa 31. marca 2010

 

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov