• Tel.: 048 472 42 22
 • Email office@akpp.sk

Blog

Prečo mať ochrannú známku

Prečo je dobré mať ochrannú známku

Ak pri poskytovaní svojich služieb alebo výrobe produktov používate vaše obchodné meno, určitý názov, logo, heslo alebo hoci jednoduchý obrázok, môžete sa v rámci svojej praxe stretnúť so situáciou, že niekto začne používať označenie pripomínajúce práve to, ktoré vaši zákazníci a obchodní partneri poznajú ako vaše a identifikujú ho s vami. 

Jedným z častých prípadov porušovania práv na označenia je taktiež napr. registrácia daného označenia ako internetovej domény. V praxi potom nastane situácia, že pokiaľ používateľ internetu zadá do vyhľadávača vami požívané označenie, objaví sa webová stránka úplne iného subjektu.

Registráciou ochrannej známky môžete zabrániť tomu, aby ktokoľvek bez vášho súhlasu začal používať vašu značku, logo, či akékoľvek  iné označenie, ktoré používate vy na označenie svojich výrobkov alebo služieb. 

Je to jediný spôsob, ktorý Vám umožní efektívne si chrániť vaše práva k označeniu a v prípade porušenia tohto práva je osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra vydané príslušným úradom garanciou poskytnutia ochrany prostredníctvom úspešného súdneho sporu. 

Čo je  ochranná známka a aké práva sú s ňou spojené 

Označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku, je akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie, ak takéto označenie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. 

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná v registri a je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre zhodné tovary alebo služby alebo označenie s ňou zameniteľné, ako ani označenie, ktoré by mohlo navodiť dojem asociácie so zapísanou ochranou známkou.

Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku ako predmet práva previesť písomnou zmluvou na inú osobu pre všetky tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, alebo len pre niektoré z nich, môže taktiež licenčnou zmluvou udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky. 

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov od podania prihlášky úradu a na základe žiadosti o obnovu zápisu úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.

V prípade, že dôjde k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky - t.j. niekto používa označenie identické alebo veľmi podobné so zapísanou ochrannou známkou, pričom môže dôjsť napr. k omylu u zákazníkov, spotrebiteľov alebo obchodných partnerov, že toto označenie patrí vašej spoločnosti alebo Vám ako fyzickej osobe, majiteľ ochrannej známky má právo prostredníctvom žaloby na súde domáhať sa, aby

 • porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané
 • následky tohto zásahu boli odstránené
 • môže sa taktiež domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.  

Ako a kde sa ochranná známka registruje

Konanie o zápise ochrannej známky začína podaním prihlášky ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV SR).  Týmto podaním sa začne správne konanie, v rámci ktorého najprv ÚPV SR skúma zápisnú spôsobilosť označenia v zmysle ustanovení zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach (zákon o OZ). Následne je prihláška zverejnená vo Vestníku ÚPV SR. 

V lehote troch mesiacov od zverejnenia môže osoba oprávnená v zmysle zákona o ochranných známkach podať námietky voči zápisu prihláseného označenia do registra (ide napr. o majiteľa staršej ochrannej známky, staršieho obchodného mena a pod.). ÚPV SR námietky zašle prihlasovateľovi na vyjadrenie a následne v sporovom konaní skúma, či zápisu označenia do registra nebráni niektorý z uplatnených dôvodov v zmysle zákona o OZ. Ak úrad zistí, že zápisu označenia do registra bráni niektorý z uplatnených dôvodov, prihlášku zamietne. V opačnom prípade zapíše označenie ako ochrannú známku do registra. Takáto ochranná známka je platná pre územie Slovenskej republiky. 

Pri právach priemyselného vlastníctva sa uplatňuje teritoriálny princíp ochrany, a teda pokiaľ má prihlasovateľ záujem na zaregistrovaní ochrannej známky pre územie iného štátu, či viacerých štátov alebo napr. pre územie celej Európskej únie, musí iniciovať registračné konanie pre každý daný štát, resp. územie viacerých štátov. Môže využiť viaceré spôsoby registrácie:

 • podať si prihlášku národnej ochrannej známky v tom štáte, alebo štátoch, kde chcete mať označenie chránené
 • podať si prihlášku medzinárodnej ochrannej známky s určením štátov, v ktorých má byť ochrana poskytnutá prostredníctvom Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve, alebo
 • podať si prihlášku Ochrannej známky EU na Úrade EU pre duševné vlastníctvo v Alicante.    

Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom kompletný právny servis týkajúci sa ochranných známok, a to najmä:

 • posúdenie zápisnej spôsobilosti ochranných známok - vypracovanie rešerší v národných a medzinárodných registroch pred podaním prihlášky
 • spracovanie prihlášok ochranných známok a zastupovanie v konaní o týchto prihláškach
 • spracovanie námietok a zastupovanie v konaniach o námietkach,
 • spracovanie návrhov na zrušenie a vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú a zastupovanie v týchto konaniach
 • spracovanie a podávanie žiadosti o prevod, licenciu, zápis zmeny údajov v registroch a zastupovanie v týchto konaniach
 • podávanie žiadostí o obnovu ochranných známok a zastupovanie v týchto konaniach  
 • spracovanie prihlášky medzinárodnej ochrannej známky a zastupovanie v konaní pred Svetovou organizáciou duševného vlastníctva v Ženeve
 • spracovanie prihlášky ochrannej známky EU (EUTM) a zastupovanie v konaní pred Úradom EU pre duševné vlastníctvo v Alicante
 • spracovanie podaní a zastupovanie v súdnom konaní v prípadoch porušovania práv k ochranným známkam a nekalosúťažných sporoch
 • spracovanie podaní a zastupovanie v konaniach v prípadoch porušovania práv na Internete - práv k internetovým doménam. 

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov