• Tel.: 048 472 42 22
  • Email office@akpp.sk

Blog

Vymáhanie pohľadávok

Upomínacie konanie - nový procesný prostriedok rýchlejšieho vymoženia pohľadávok?

Od 1. februára 2017 čakajú odbornú i podnikateľskú verejnosť viaceré zmeny, od ktorých si ich tvorcovia sľubujú urýchlenie procesu vymáhania peňažných pohľadávok podnikateľov od ich dlžníkov a zefektívnenie celého procesu prostredníctvom elektronického konania s elektronickými formulármi. 

Nový zákon č. 307/2016 Z. z. má len 15 paragrafov a zavádza do nášho právneho poriadku nový procesný inštitút - upomínacie konanie, ktoré bude výlučným elektronickým konaním a bude predstavovať alternatívu k existujúcemu konaniu o vydanie platobného rozkazu, ktoré upravuje Civilný sporový poriadok.

Návrh sa podáva výlučne elektronicky do elektronickej schránky súdu prostredníctvom špeciálneho formulára prístupného na stráne Ministerstva spravodlivosti SR. Rovnako tak prílohy návrhu musia byť podané spolu s návrhom v elektronickej forme.  Súdny poplatok splatný podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je o polovicu nižší ako stanovená percentuálna sadzba poplatku podľa osobitného predpisu. Komunikácia medzi súdom a žalobcom prebieha len elektronickými prostriedkami.   

Ak sú všetky procesné podmienky splnené, je zaplatený poplatok a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní  od splnenia týchto podmienok. Platobný rozkaz sa doručuje elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky žalovaného, pokiaľ to nie je možné, platobný rozkaz sa doručí v listinnej podobe na adresu uvedenú žalobcom.  

Žalovaný môže voči platobnému rozkazu podať odpor, musí však byť vecne odôvodnený. Po novom môže žalovaný, za presne stanovených podmienok, žiadať v lehote na podanie odporu o povolenie plnenia v splátkach. Ak však neuhradí čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátkového kalendára.  

V prípade podania odporu, ktorý spĺňa náležitosti zákona sa platobný rozkaz zrušuje a a žalobca môže navrhnúť pokračovanie v konaní na súde príslušnom na prejednanie veci podľa Civilného sporového poriadku.  

Na upomínacie konanie je príslušný Okresný súd  Banská Bystrica, o návrhu rozhoduje vyšší súdny úradník, proti ktorého rozhodnutiu o odmietnutí je prípustná sťažnosť, o ktorej rozhoduje sudca.

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov