• Tel.: 048 472 42 22
  • Email office@akpp.sk

Blog

Zákonné požiadavky na prevádzkovanie eshopu

Pokiaľ ste prevádzkovateľom e-shopu založeného pred pár rokmi alebo ste sa pre podnikanie formou vytvorenia e-shopu rozhodli len nedávno, zbystrite pozornosť. Nasledujúce riadky sú určené práve vám.

Fenomén e-shopov, ktoré v posledných rokoch priniesli do života kupujúcich pohodlné nakupovanie spoza obrazovky počítača, priniesol so sebou mnohé praktické otázky a problémy, ktoré sa štát rozhodol riešiť prostredníctvom zákonnej úpravy ochrany tých, ktorých považuje, za istých okolností, za slabších v zmluvnom vzťahu - spotrebiteľov. Spotrebiteľom je vždy fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení danej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Tento článok sa snaží upozorniť na vaše povinnosti, ktoré sa priebežne novými zákonmi sprísňujú ruka v ruka so zväčšovaním ochrany spotrebiteľov. Základný zákonný rámec predstavuje Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy o uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na ilustráciu uvádzame, že pokiaľ predchádzajúci zákon stanovoval povinnosť predávajúceho uviesť pred uzatvorením zmluvy so spotrebiteľom 9 informácií, v súčasnosti platný a účinný vyššie uvedený zákon obsahuje už 20 informácií a napr. posledná novela zákona nadobudla aktuálne účinnosť 1. februára t.r.

Prevádzkovanie e-shopu je výkonom podnikateľskej činnosti, v ktorom dochádza k uzatváraniu dvojstranných zmluvných vzťahov, najčastejšie kúpnych zmlúv alebo zmlúv o dielo. Vzhľadom na formu uzatvárania týchto zmlúv – prostredníctvom elektronických prostriedkov - hovoríme o tzv. zmluvách uzatváraných na diaľku.

Zmluvou uzavretou na diaľku (zmluva na diaľku) je zmluva, ktorá sa dojednáva a uzatvára 1. použitím akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie – webového sídla, elektronickej pošty, telefóny, faxu, listu alebo ponukového katalógu 2. bez súčasného fyzického kontaktu spotrebiteľa a predávajúceho, a to až do jej uzavretia vrátane tohto okamihu. Oba tieto znaky musia splnené súčasne.

Povinnosti predávajúceho

Vzhľadom na to, že podľa zákonodarcu je potrebné, aby spotrebiteľ mal už v čase rozhodovania sa o ponuke tovaru alebo služby čo najúplnejšie a neskreslené informácie, zákon zakotvuje povinnosť predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, na základe ktorej sa táto zmluva má uzavrieť, informovať spotrebiteľa o presne zákonom vymedzených skutočnostiach.

Táto informačná povinnosť predávajúceho je zákonom formulovaná veľmi podrobne a je v eminentnom záujem predávajúceho všetky zákonom požadované informácie uviesť, a to priamo pri ponuke konkrétneho tovaru alebo vo všeobecných obchodných podmienkach.

Pri konkrétnom tovare musí predávajúci uviesť informácie o hlavných vlastnostiach tovaru alebo služby, výhodné je použiť priamo vyobrazenie alebo fotografie tovaru, ďalej informácie o celkovej cene vrátane všetkých nákladov, ktoré bude musieť spotrebiteľ uhradiť, odporúčame uviesť aj dostupnosť tovaru (skladom, do určitého počtu dní atď.).

Hoci zákon presne nestanovuje formu informovania spotrebiteľa o ďalších skutočnostiach, všeobecné obchodné podmienky sú pre predávajúceho optimálnym a u nás aj obvyklým spôsobom, akým sú uvedené spotrebiteľovi všetky základné informácie, ktorými sú najmä:

  1. Podrobné údaje o predávajúcom s uvedením aktuálnych kontaktných údajov, a to vrátane telefónneho čísla, fax a e-mailová adresa
  2. Dodacie podmienky tovaru
  3. Platobné podmienky
  4. Dĺžka trvania zmluvy
  5. Informácie o zákonnej zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru
  6. Informácie o práve spotrebiteľa uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady formou reklamácie (známe aj ako reklamačný poriadok)
  7. Informácie o práve odstúpiť od zmluvy, lehote, v ktorej je možné tento právny úkon urobiť, a o postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy
  8. Ustanovenia o ochrane osobných údajov.

Proces uzatvárania zmluvy

Vyššie uvedené tzv. predzmluvné informácie sa z dôvodu ochrany spotrebiteľa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Hoci je predpoklad, že spotrebiteľ by si mal prečítať všeobecné obchodné podmienky pred samotnou realizáciou kúpy v e-shope, predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy na diaľku potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať opäť všetky vyššie uvedené informácie. Za trvanlivý nosič zákon považuje aj email, čo bude asi najčastejší spôsob opätovného poskytnutia požadovaných informácií.

Predávajúci je rovnako tak povinný zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Zákon v súvislosti s potvrdením spotrebiteľa o jeho vedomosti o povinnosti zaplatiť za objednaný tovar určenú cenu, predpisuje i spôsob označenia tlačidla alebo označenia aktivovania funkcie, ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie obdobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho. Najčastejšie sa splnenie tejto povinnosti realizuje formou odkliknutia tlačidla označeného ako „Objednávka s povinnosťou platby“.

Po samotnom uzatvorení zmluvy a dodaní tovaru môže v praxi dôjsť k viacerým situáciám. Je potrebné dôsledne odlišovať práva spotrebiteľa na dostúpenie od zmluvy a právo na uplatnenie reklamácie.

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na diaľku v listinnej podobe alebo na tzv. inom trvanlivom nosiči, a to v základnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo spotrebiteľa sa neviaže na nijaké prípadné chyby tovaru, ide o právo realizovateľné aj bez uvedenia dôvodu.

Zákon uľahčuje pre spotrebiteľa odstúpenie od zmluvy možnosťou v každom prípade použiť formulár na odstúpenie od zmluvy obsahujúci všetky podstatné náležitosti tohto úkonu. Formulár je predávajúci povinný predvyplniť svojimi identifikačnými údajmi a odovzdať spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy na diaľku.

V prípade odstúpenia je spotrebiteľ povinný predávajúcemu tovar vrátiť a znáša náklady na vrátenie tovaru vždy spotrebiteľ.

Samozrejme, aj právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy je obmedzené pri určitých tovaroch, napríklad pri tovaroch vyhotovených na mieru, na základe individuálnej požiadavky, pri tovaroch ako kniha, CD, softvér a pod. v ochrannom obale a spotrebiteľ tento obal roztrhal, pri tovare, ktorý je v ochrannom obale a nie je možné ho vrátiť z hygienických dôvodov, pričom ochranný obal bol porušený (kozmetické výrobky) a pod.

Špecifická je situácia aj pri objednávke služieb, ktoré sa poskytujú spravidla ihneď po uzatvorení zmluvy na diaľku. Za splnenia zákonom presne stanovených podmienok je predávajúci „chránený“ pred odstúpením od zmluvy zo strany spotrebiteľa v prípade, že službu poskytol v plnom rozsahu.

Upozorňujeme na to, že ak nebude spotrebiteľovi poskytnutá informácia o lehote na odstúpenie, lehota spotrebiteľovi uplynie až po 12 mesiacoch a 14 dňoch od začatia jej plynutia.

Reklamácia tovaru

Reklamácia tovaru je právom spotrebiteľa vyplývajúcim mu z existencie vád na tovare. Pri spotrebiteľoch sa uplatňuje postup upravený v Občianskom zákonníku a zákone o ochrane spotrebiteľa, ktorý sa aplikuje i v tzv. kamenných obchodoch. Predávajúci musí spotrebiteľovi vydať potvrdenie o uplatnení reklamácia a samotnú reklamáciu musí predávajúci vybaviť do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

Rozlišujú sa nároky spotrebiteľov pri tzv. odstrániteľných a neodstrániteľných vadách, postup sa líši i v v závislosti od toho, či bola reklamácia uplatnená v prvých 12 mesiacoch od kúpy alebo neskôr. V prípade, ak sa reklamácia uplatňuje v prvých 12 mesiacoch od kúpy, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu len na základe odborného posúdenia. Náklady na toto posúdenie znáša vždy predávajúci.

Alternatívne riešenie sporov

Poslednou aktualizáciou zákona vo februári 2016 bola zavedená ďalšia informačná povinnosť prevádzkovateľa e-shopu ako predávajúceho, konkrétne uviesť informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Predávajúci zároveň musí na svojom webovom sídle uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Záver

Záverom si dovoľujeme ešte raz zdôrazniť, že všetky vyššie uvedené povinnosti sa týkajú výlučne spotrebiteľov. Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, na zmluvný vzťah sa aplikuje Obchodný zákonník, kde je odstúpenie do zmluvy, prípadne možnosť reklamácie pri vade výrobku ponechaná na vôli zmluvných strán. Pre predávajúceho je teda vždy výhodné tieto subjekty odlíšiť.

Taktiež upozorňujeme na povinnosti stanovené prevádzkovateľom e-shopov v súvislosti so zákonnou ochranou osobných údajov.Ešte pred spustením prevádzky e-shopu je potrebné splniť si oznamovaciu povinnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Ide o jednoduchý úkon vyplnenia elektronického formulára bez povinnosti platby akýchkoľvek poplatkov.Taktiež odporúčame do VOP zakomponovať i súhlas s poskytnutím osobných údajov zo strany kupujúcich.

Zdroje:

Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy o uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

logo Advokátska kancelária Patajová Pataj

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: ++421 48 472 42 22

Fax: ++421 48 472 42 42

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov