kompletné právne služby a právne poradenstvo poskytujeme už viac ako 10 rokov

Špecializujeme sa na obchodné a konkurzné právo, a právo ochranných známok a dizajnov

Obchodné právo, Správa pohľadávok

Poskytujeme kompletný právny servis od založenia spoločnosti po správu a vymáhanie pohľadávok. Zabezpečujeme monitoring dlžníkov našich klientov, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov ako oprávnených v exekučnom konaní.

Ochranné známky, Dizajny, Úžitkové vzory, Patenty

Posudzujeme zápisnú spôsobilosť označení, dizajnov, patentov a úžitkových vzorov prostredníctvom vypracovania rešerší v národných a medzinárodných registroch. Vypracovávame podania a zastupujeme klientov vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a medzinárodnými úradmi.

Aktuálne

Spolupracujúce kancelárie

Naša kancelária momentálne prostredníctvom spolupracujúcich kancelárií zabezpečuje zastupovanie klientov v priemyselno-právnej agende, najmä v konaní o zápise ochranných známok, vo všetkých krajinách Európy, USA, Ruska, Ukrajiny, Kazachstanu, Indie a Číny. Rovnako tak v súčasnosti spolupracujúce kancelárie poskytujú našim klientom služby pri zápisných konaniach úžitkových vzorov v jednotliých krajinách Európy a Ázie. V prípade potreby zabezpečíme zastupovanie v ktorejkoľvek inej krajine v zahraničí.

Autorizácia zmluvy advokátom

Naši klienti rýchlo a jednoducho vybavia v našej kancelárii všetky úkony, ktoré k prevodu nehnuteľnosti potrebujú. Okrem spísania zmluvy majú možnosť využiť autorizáciu zmluvy a podpísať zmluvu bez potreby notárskeho overenia ich podpisov. Správa katastra pri zmluvách autorizovaných advokátom posudzuje len skutočnosť, či sú splnené procesné podmienky na vykonanie vkladu vlastníckeho práva. Z tohto dôvodu rozhoduje o povolení vkladu už do 20 dní (namiesto 30) odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Konkurzné a reštrukturalizačné konania

Od mája 2011 je JUDr. Marian Pataj zapísaný do zoznamu konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Okrem zákonných povinnosti správcu v konkurzných konaniach, v reštrukturalizačných konaniach správca pripravuje reštrukturalizačný posudok a vykonáva ďalšie právne úkony presne vymedzené zákonom. Našim klientom poskytujeme možnosť kvalifikovaného právneho zastupovania v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, v ktorých si uplatňujú svoje pohľadávky v právnom postavení veriteľov.

Obchodné právo

Pripravíme obchodné zmluvy „na mieru“, spravujeme a vymáhame pohľadávky, zastupujeme v súdnych konaniach, poskytujeme kompletný právny servis veriteľom vrátane prípravy a podávania prihlášok do konkurzu, zakladáme obchodné spoločnosti.

Právny servis pre majiteľov e-shopov

Poskytujeme komplexné právne poradenstvo majiteľom e-shopov, vypracujeme všeobecné obchodné podmienky vrátane reklamačných podmienok na mieru, poskytujeme konzultácie k zákonným povinnostiam majiteľom e-shopov voči spotrebiteľom.

Ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, Práva k nezapísaným označeniam

Zabezpečíme registráciu na Slovensku i v zahraničí, zastupujeme vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, EUIPO v Alicante, WIPO v Ženeve, zastupujeme v súdnych konaniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, vrátane nekalosúťažných sporov.

Právo k nehnuteľnostiam

Poskytujeme kompletný právny servis ohľadne nehnuteľností, vypracujeme zmluvy o prevode nehnuteľností, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Autorské právo

Poskytujeme komplexný právny servis v oblasti ochrany autorských práv k počítačovým programom a databázam, vypracujeme individuálne autorsko-právne zmluvy, zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy a licenčné podmienky na používanie Vašich produktov.

Rodinné právo

Poskytujeme právne poradenstvo vo všetkých oblastiach rodinného práva, zastupujeme klientov v súdnych sporoch o úpravu styku s s maloletými deťmi, o vyporiadanie BSM po rozvode manželov, o zapretie otcovstva.

Porozprávajme sa o tom, čo pre vás môžeme urobiť.

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.

Sme efektívny tím, v ktorom sa každý špecializuje na určitú oblasť a zároveň, v prípade potreby, zadania klientov riešime spoločne. Viac ako 10 rokov poskytujeme profesionalitu a vysokú odbornosť, skúsenosti a spoľahlivosť.

 

Kontakty

J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Tel. ++421 48 472 42 22
Fax ++421 48 472 42 42
E-mail: office@akpp.sk