SlovenčinaEnglish
logo Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.
slogan Ius est ars boni et aequi - Právo je umenie dobra a spravodlivosti

Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. Banská Bystrica

AK Patajová Pataj s.r.o. poskytuje kompletný právny servis a právne poradenstvo právnickým aj fyzickým osobám, a to ako podnikateľom, ktorí vykonávajú alebo majú záujem vykonávať svoje obchodné aktivity na území Slovenskej republiky, tak občanom (nepodnikateľom), ktorí potrebujú právnu pomoc pri ochrane ich osobných alebo majetkových záujmov.

Advokátska kancelária Patajová Pataj Banská Bystrica poskytuje svojim klientom právnu pomoc predovšetkým v oblasti práva duševného vlastníctva vrátane práva priemyselného vlastníctva, obchodného, občianskeho práva, práva k nehnuteľnostiam a správneho práva.

V oblasti práva duševného vlastníctva sa Advokátska kancelária Patajová Pataj Banská Bystrica venuje problematike autorského práva, najmä úprave vzťahov pri vývoji, implementácii a následnom poskytovaní licencií k počítačovým programom.

Ďalšou významnou oblasťou práv, ktorej sa naša advokátska kancelária venuje je právo priemyselného vlastníctva a v jeho rámci najmä právam na označenie. Ide jednak o práva k ochranným známkam, nezapísaným označeniam, internetovým doménam, zemepisným označeniam a označeniam pôvodu. Advokátska kancelária poskytuje kompletné zastupovanie klientov aj vo všetkých konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva SR, a to ako v konaniach registračných k predmetom práv priemyselného vlastníctva, tak v konaniach o námietkach, vyhlásení ochrannej známky za neplatnú, konaniach o zápise prevodu, licencie ochranných známok, o zápise zmeny údajov v registroch, konaniach o udržiavanie platnosti úžitkových vzorov, dizajnov a o žiadostiach o obnovu ochranných známok.

Zobraziť celý profil...